• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт керівника

Звіт директора

Бендзарівського ліцею

імені Т. П. Боднар

Балтської міської ради

Одеської області

про діяльність закладу освіти

в 2022-2023 р.

2022/2023 навчальний рік кардинально змінював ритм освітнього процесу. Ми продовжували навчати і навчатися не зважаючи на те, що додалися проблеми психологічного й морального стану. Навчатися багатьом учням було вкрай важко. Треба відмітити, що заклад працював постійно, виконуючи свою головну функцію – освітню.

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі - Положення про порядок звітування), керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти проводиться щорічний звіт про директора школи перед громадськістю. Я, як директор школи у своїй діяльності протягом звітного року керувалась Статутом , Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

Бендзарівський ліцей імені Т. П. Боднар є комунальним закладом, має печатку, бланк. Підпорядкований відділу освіти Балтської міської ради Подільського району Одеської області.

Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1988 році. Адміністрація і колектив працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази школи. Кожен рік проводяться косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опору ізоляції електромережі. Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду та озелененню закладу освіти і пришкільної території.

У приміщенні школи 15 навчальних кабінетів, їдальня, бібліотека з читальною залою, спортивна зала. На пришкільній території збудовано спортивний майданчик, є стадіон.

Пріоритетними напрямками в роботі школи є:

- забезпечення компетентністого підходу до змісту освіти учнів та формування

ключових компетентностей;

- організація профільного навчання учнів старших класів;

- інноваційна діяльність у освітньому процесі та управлінні;

- формування організаційно-педагогічної культури збереження здоров’я

учасників освітнього процесу;

- формування навичок здорового способу життя учасників освітнього процесу;

- демократизація та гуманізація освітнього процесу;

- реалізація мовної політики з метою зміцнення статусу української мови як державної;

- виховання громадянина та патріота України;

- формування навичок фінансової грамотності та підприємницької діяльності;

- формування та розвиток соціальної активності, виховання лідерських якостей здобувачів освіти.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Державною програмою «Освіта України ХХІ ст.», Концепцією загальної середньої освіти, Концепцією профільного навчання,

Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками

директора школи, законодавством України, іншими законодавчими актами

Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної

виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування,

що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Робота педагогічного колективу в 2022-2023 н.р. була спрямована на реалізацію Стратегії діяльності Бендзарівського ліцею імені Т. П. Боднар.

Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

1.Освітнє середовище.

Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. Якість організації освітнього

процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження

булінгу.

2. Система оцінювання здобувачів освіти.

Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх

потреб.

3. Педагогічна діяльність.

Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.

4. Управлінські процеси.

Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активної

школи. Матеріально-технічне забезпечення.

У 2022/2023 навчальному році продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи ( 5 клас). Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти - почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення, цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш освітній заклад до своїх пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують учнів до нових ролей у цьому просторі. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в учня та педагога вміння вчитись упродовж усього життя.

Освітній процес у закладі ведеться відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на підставі Робочого навчального плану, Режиму роботи закладу і навчальних програм, що затверджені в установленому порядку.

Реалізація основних завдань, передбачених річним планом школи в 2022/2023 навчальному році:

- педколектив школи продовжив роботу над проблемою: «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність до формування конкурентноспроможного випускника»;

- педагоги школи працювали над науково-методичною темою: „Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок підвищення професійної компетентності вчителя, поєднання динамічних традиційних та інноваційних форм і методів уроку на основі особистісно орієнтованого навчання і виховання, спрямованих на становлення освіченої, демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості”;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу;

- створення додаткових умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагогів та дитини за рахунок впровадження технології особистісно-орієнтованої освіти, спільної продуктивної діяльності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу;

- надання вчителям можливості підвищення професійної компетентності, перепідготовки кадрів, вдосконалення науково-теоретичного, методичного, психолого-педагогічного, навчально-матеріального та фінансового забезпечення;

- забезпечення зросту якісного рівня підготовки школярів, формування компетенцій, досягнення ними обов’язкового рівня пріоритетних умінь та навичок відповідно до нових державних освітніх стандартів.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування освітньої діяльності закладу. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

У 2022/2023 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Педагогічні працівники школи постійно підвищують свою кваліфікацію згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800.

Атестація педагогічних працівників у школі проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання фахової та загальної освіти педагогічних працівників, посилення мотивації якісної праці, підвищення професійної відповідальності за результати навчання і виховання.

Успішне проведення атестації значною мірою залежить від чіткості, конкретності організаційних заходів, підготовки розпорядчих документів, наказів, планів, тощо. У школі оформлено куточок з атестації педагогічних працівників.

У 2022/2023 навчальному році атестувалися:

Алаєва Інна Миколаївна, вчитель української мови та літератури. Підтверджено кваліфікаційну категорію " Спеціаліст І категорії"

Балухата Наталія Іванівна, вчитель географії. Підтверджено кваліфікаційну категорію " Спеціаліст І категорії".

Рябушенко Світлана Сергіївна, вчитель початкових класів. Підтверджено кваліфікаційну категорію " Спеціаліст " .

Освітній процес у закладі загальної середньої освіти 15 кваліфікованих педагогічні працівники.

З них:

з вищою освітою – 12

з неповною вищою освітою (бакалавр) – 1.

Спеціалістів - 2

Віковий склад педпрацівників:

Розподіл за віком

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

3

20%

31-40 років

2

13%

41-50 років

7

47%

51-55 років

2

13%

Понад 55 років

1

7%

Особливу увагу педагогічного колективу було спрямовано на підвищення ролі школи як організатора освітнього середовища щодо розвитку особистості.

У 2022/2023 н.р. вчителі продовжували роботу з обдарованими дітьми.

Учні-переможці інтернет-олімпіад у 2022-2023 н.р.:

1.Історія України, «Всеосвіта Осінь -2022», вчитель Щербакан Л.В. – Унту А.,

7 клас, –ІІ м., Кожевникова А.,8 клас, - І м, Примас Р., 8 клас, - І м., Попович К.,

5 клас,- Ім.

2. Географія, «Всеосвіта Осінь -2022», вчитель Балухата Н.І.– Унту А.,7 клас, –

ІІ м., Кожевникова А.,8 клас, - І м, Примас Р., 8 клас, - ІІ м., Бєлінська Б, 6 клас, -Ім.,

Білоусова В., 6 клас, - Ім., Вадатурський К., 6 клас , - ІІм.

3.Українська мова, «Всеосвіта Весна -2023», вчитель Фоменко Ю.Б.– Бєлінська Б,

6 клас, -Ім., Білоусова В., 6 клас, - ІІІм., Вадатурський К., 6 клас , - Ім., Ярован Д.,

9 клас, - ІІм., Дяченко А., 9 клас - Ім.

4.Зарубіжна література, «На урок», вчитель Фоменко Ю.Б. - Дяченко Д., 5 клас –

ІІІм,, Попович К., 5 клас,- Ім., Бєлінська Б, 6 клас, -Ім.

5.Біологія, «Олімпіс -2022- Осіння сесія», Гурська Л.І. – Дмитріва О., 5 клас, - ІІ

ступінь, Бєлінська Б, 6 клас, -ІІ ступінь, Унту А.,7 клас, –ІІ ступінь., Кожевникова

А.,8 клас, - ІІ ступінь.

6. Біологія, «Олімпіс -2022- Весняна сія», Гурська Л.І. – Пасанецька М., 7 клас – ІІІ

ступінь.

7. Біологія, «Всеосвіта Весна -2023», Гурська Л.І. - Бєлінська Б, 6 клас, -ІІ ступінь,

Вадатурський К., 6 клас , - сертифікат учасника, Ковальова К., - ІІ ступінь,

Костенко С ., - сертифікат учасника, Примас Р., 8 клас, - сертифікат учасника,

Сторчак Д., - ІІІ ступінь.

Учні нашого ліцею неодноразово були переможцями різноманітних конкурсів, а саме:

- учениця 10 класу, Костенко Світлана, посіла І місце в науково-дослідній

роботі МАН на міському етапі на тему: «Традиційні українські прикраси» та

стала дипломанткою обласного етапу;( вчитель Драганюк О. В. )

- учениця 7 класу, Пасанецька Маргарита, зайняла ІІІ місце в міському конкурсі

читців творів Тараса Шевченка; ( вчитель Драганюк О. В. )

- учениця 8 класу, Купченко Дарія та учениця 9 класу Дяченко Анна стали

учасницями міського конкурсу читців творів Тараса Шевченка;

- учениця 8 класу, Кожевникова Анастасія, посіла ІІ місце в міському конкурсі

читців віршів на воєнну та національно-патріотичну тематику «Поезія

війни»;

- учениця 8 класу, Кожевникова Анастасія, стала учасницею міського конкурсу

читців творів С. Олійника.

Аналіз участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін показав, що ще не весь потенціал талановитої учнівської молоді школи залучений до участі в олімпіадах.

Протягом року учні нашої школи приймали участь у міських та обласних конкурсах. Крім навчання в деяких учнів розвиваються неабиякі художньо-естетичні здібності. Також значне місце у виховній роботі відводиться позакласній роботі.

Результати участі учнів протягом

2022/2023 н. р. у міських та обласних конкурсах, змаганнях:

участь у міському етапі конкурсу

"Щедрість рідної землі"

№п\п

НАЗВА РОБОТИ

ЗАЙНЯТЕ

МІСЦЕ

ВИКОНАВЕЦЬ

КЕРІВНИК

1.

"Працьовитий селянин"

І

Газюка Віталіна, Безвешніку Владислав.

Драганюк Р.М.

2.

"Курчатка"

І

Єфіменко Олексій, Ярован Денис,

Костенко Світлана.

Драганюк Р.М.

3.

""Лялька-мотанка"

І

Білоусова Віолетта

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

4.

"Дари осені"

І

Рашкован Поліна

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

5.

"Лісова рахівничка"

І

Шапран Анастасія

Максимчук Н.В.

6.

"Гуси-лебеді"

І

Кушнір Владислав

Драганюк Р.М.

7.

"Музичний барабан"

І

Цехмейстр Людмила,

Безвешніку Владислав.

Драганюк Р.М.

8.

"Веселий альпініст"

І

Бантуш Юрій

Драганюк Р.М.

9.

"Крокуючий кенгуру"

І

Цехмейстр Людмила, Газюка Віталіна.

Драганюк Р.М.

10.

"Із сиром пироги"

І

Немирівський Іван

Фоменко Ю.Б.

11.

"Чарівні пиріжечки"

І

Гурська Анна

Драганюк О.В.

12.

"Весільний кошик"

І

Білоусова Віолетта

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

13.

"Святковий коровай"

І

Петрук Іван

РябушенкоС.С.

14.

"Великодня пасха"

І

Івашковський Максим

Ауєльбаєва Н.І.

15.

"Українська паляниця"

І

Дяченко Анна

Гурський О.В.

16.

"Патріотичні кекси"

І

Вадатурський Кіріл

Фоменко Ю.Б.

17.

"Патріотична випічка"

І

Незнайко Софія

Мостова А.О.

18.

"Обрядові калачі"

І

Єфіменко Олексій

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

19.

"Грибний кошик"

І

Ільїних Кароліна

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

20.

"Коровай"

І

Кожевнікова Анастасія

Фоменко Ю.Б.

21.

"Сучасний весільний коровай"

І

Вадатурський Костянтин

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

22.

"Українська вертута"

І

Примас Ростислав

Фоменко Ю.Б.

23.

"Здоба"

І

Ярован Анна

Мостова А.О.

24.

"Весільний кошик"

І

Білоусова Віолетта

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

25.

"Осінній натюрморт"

ІІ

Незнайко Софія

Мостова А.О.

26.

"Осінній пейзаж"

ІІ

Бакала Назар

Ауєльбаєва Н.І.

27.

"Україна"

ІІ

Колективна робота

учнів 9 класу

Гурський О.В.

28.

"Дівчина - Осінь"

ІІ

Шапран Анастасія

Максимчук Н.В.

29.

"Казковий їжачок"

ІІ

Гурська Анна

Рябушенко С. С.

30.

"Лісовичок"

ІІ

Ярован Христина

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

31.

"Мальовнича квітка"

ІІ

Негрескул Софія

Максимчук Н.В.

32.

"Господиня - осінь"

ІІ

Белінська Богдана

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

33.

"Міс Осінь"

ІІ

Білоусова Віолетта

Щербакан Л.В.

Балухата Н.І.

Підсумки проведення міської

виставки-акції «Ялинка»

У номінації «Стилізована ялинка»

І місце:

1. Кожевнікова Анастасія, учениця 8 класу та Примус Ростислав, учень 8 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Новорічна красуня» (керівник Драганюк Р.М.);

2. Парапір Іван та Єфименко Олексій, учні 9 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Яскрава ялинка» (керівник Драганюк Р.М.);

3. Бакала Назарій, учень 4 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Новорічна феєрія» (керівник Ауєльбаєва Н.І.);

ІІ місце:

1. Незнайко Софія, учениця 2 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Красуня-ялинка» (керівник Мостова А.О.);

У номінації «Новорічний букет»

ІІ місце:

1. Теплицька Софія, учениця 2 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Святкова ваза» (керівник Мостова А.О.);

2. Білоусова Віолетта, учениця 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Новорічний букет» (керівники: Щербакан Л.В. та Балухата Н.І.).

У номінації «Новорічна композиція»

І місце:

1. Костенко Світлана, Газюка Віталіна, учениці 10 класу, та Безвешніку Владислава, учня 10 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Новорічний карнавал» (керівник Драганюк Р.М.);

ІІІ місце:

1. Рашкован Поліна, учениця 4 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Святковий місяць» (керівник Ауєльбаєва Н.І.);

2. Івашковський Максим, учнь 4 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Чарівний годинник» (керівник Ауєльбаєва Н.І.);

3. Петрук Іван, учнь 1 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Веселий сніговик» (керівник Рябушенко С.С.);

4. Гончарук Кіріл, учнь 1 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Казкові птахи» (керівники: Щербакан Л.В. та Балухата Н.І.);

5. Кіріченко Анастасія, учениця 2 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Чарівний чобіток» (керівник Мостова А.О.);

У номінації «Новорічний подарунок»:

ІІ місце:

1. Поповкіна Поліна, учениця 2 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Чарівний годинник» (керівник Мостова А.О.);

У номінації «Новорічна картина, колаж»

І місце:

1. Белінська Богдана, ученицю 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Зимові фантазії» (керівники: Щербакан Л.В. та Балухата Н.І.);

2. Костенко Світлана, учениця 10 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Різдвяні замальовки» (керівники: Щербакан Л.В. та Балухата Н.І.);

У номінації «Український сувенір»

І місце:

1. Вадатурський Костянтин, учнь 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т. П. Боднар, за роботу «Дідух» (керівники: Щербакан Л.В. та Балухата Н.І.).

Результати обласного етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ

"ЧИСТІ РОСИ" (декоративно-ужиткове мистецтво):

-Безвешніку Владислав -І місце - керівник Драганюк Р.М.;

Негрескул Анастасія - ІІ місце - керівник Драганюк Р.М.;

Ярован Денис- ІІ місце - керівник Драганюк Р.М.;

Примас Ростислав- ІІ місце - керівник Драганюк Р.М.;

Немирівський Іван- ІІ місце - керівник Драганюк Р.М.

Результати обласного етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

конкурсу-ФЕСТИВАЛЮ " Знай, люби свій рідний край"

-Безвешніку Владислав -І місце - керівник Драганюк Р.М.;

Ярован Денис- І місце - керівник Драганюк Р.М.;

Примас Ростислав- І місце - керівник Драганюк Р.М.;

Негрескул Анастасія - ІІІ місце - керівник Драганюк Р.М.;

Немирівський Іван- ІІІ місце - керівник Драганюк Р.М.

Учні які нагороджені грамотами

Одеського обласного гуманітарного центру

позашкільної освіти та виховання за перемогу (І місце)

у номінації «Куточок хліба».

- Вадатурський Костянтин, учень 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т.П.

Боднар Балтської міської ради Подільського району, робота: «Сучасний

весільний коровай», керівники: Щербакан Л.В., Балухата Н.І.;

- Єфіменко Олексій, учень 9 класу Бендзарівського ліцею ім. Т.П. Боднар

Балтської міської ради Подільського району, робота: «Традиційний весільний

коровай», керівник: Алаєва І.М.;

- Ільїних Кароліна, учениця 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т.П.

Боднар Балтської міської ради Подільського району, робота: «Грибний

кошик», керівники: Щербакан Л.В., Балухата Н.І.;

- Вадатурський Костянтин, учень 6 класу Бендзарівського ліцею ім. Т.П.

Боднар Балтської міської ради Подільського району, робота: «Солодкий

кошик», керівники: Щербакан Л.В., Балухата Н.І.

- Кожевнікова Анастасія, учениця 8 класу Бендзарівського ліцю ім. Т.П.

Боднар Балтської міської ради Подільського району, робота: «Коровай»,

керівник: Фоменко Ю.Б.

Перелік учасників,

які посіли І місце

в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з новорічної

флористики «Новорічна композиція» та нагороджені дипломами

І ступеню

- Костенко Світлана, вихованка гуртка «Умілі руки» Бендзарівського ліцею

Балтської міської ради Подільського району, керівник Драганюк Р.М.;

- Безвешніку Владислав, вихованець гуртка «Умілі руки» Бендзарівського

ліцею Балтської міської ради Подільського району, керівник Драганюк Р.М.;

- Костенко Світлана, вихованка гуртка «Умілі руки» Бендзарівського ліцею

Балтської міської ради Подільського району, керівник Драганюк Р.М.;

- Незнайко Софія, учениця Бендзарівського ліцею Балтської міської ради

Подільського району, керівник Мостова А.О.;

- Белінська Богдана, учениця Бендзарівського ліцею ім.Т.П. Боднар Балтської

міської ради Подільського району, керівники Щербакан Л.В., Балухата Н.І.

Кiлькiсть переглядiв: 166

Коментарi